SMART NEWS

รัฐบาลทหารเมียนมาจ่อนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย 18 ส.ค. 65 15:08 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

ออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

views

คริส โบเวน รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานของออสเตรเลีย กล่าวว่า รัฐบาลใหม่ของออสเตรเลียจัดวางเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้มีความสำคัญลำดับต้น ๆ ในวาระการประชุมรัฐสภาที่จะเริ่มสมัยประชุมเป็นครั้งแรกในเดือนหน้า โดยจะผลักดันเรื่องการลดการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกและการทำให้รถยนต์ใช้ไฟฟ้ามีราคาถูกลง

นายโบเวน กล่าวว่า ร่างกฎหมายที่จะนำเสนอต่อรัฐสภาที่จะเริ่มสมัยประชุมในวันที่ 26 กรกฎาคม จะผูกมัดให้ออสเตรเลียลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 43 จากระดับที่เคยปล่อยในปี 2005 ให้ได้ภายในปี 2030 ส่วนร่างกฎหมายอีกฉบับจะยกเว้นภาษีศุลกากรและภาษีสำหรับรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีราคาถูก รัฐบาลออสเตรเลียกล่าวก่อนหน้านี้ว่า รถยนต์ที่ขายในออสเตรเลียเพียงร้อยละ 1.5 เป็นรถยนต์ใช้ไฟฟ้า หรือ ไฮบริด และรถยนต์โดยสารปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกเกือบร้อยละ 10 รัฐบาลใหม่ของออสเตรเลียคาดหมายว่า รถยนต์ไฟฟ้าจะคิดเป็นร้อยละ 89 ของรถยนต์ใหม่ที่ขายในออสเตรเลียภายในปี 2030 รถยนต์ของรัฐบาลจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 75 ซึ่งจะสนับสนุนตลาดรถมือ 2 ที่เป็นรถไฟฟ้า เนื่องจากยานพาหนะของรัฐบาลจะขายทิ้งเมื่อใช้งานมาแล้ว 3 ปี

TW-headbar