SMART NEWS

ไต้ฝุ่นโมลาเบขึ้นฝั่งตอนกลางเวียดนามแล้ว 28 ต.ค. 63 23:10 น.

พลังกาย พลังใจ พลังความคิด

โดย สุพร มณีเวทยพันธุ์ , อนุวัฒน์ มลายอริศูนย์

FM 90.5 MHz

TW-headbar