SMART NEWS

เกาหลีใต้ระงับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 22 ก.ย. 63 17:09 น.

กิจกรรม

โครงการ "เกษตรปลอดภัย ร่วมใจเมืองสองแคว" โดยสำนักงานพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก.

views

     โครงการเกษตรปลอดภัย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าไปทำการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ ส่งเสริมช่องทางการเกษตรปลอดภัยสู่ตลาด ๔ ร. (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร) ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกได้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน สร้างองค์ความรู้ จัดหาช่องทางการจำหน่าย และการประกันคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรได้มีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงทำให้เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนเกษตรเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และเศรษฐกิจดี ภายใต้ชื่อกลุ่ม "เครือข่ายเกษตรปลอดภัย ร่วมใจ เมืองสองแคว"โดยเป็นการรวมกันของผู้ประกอบการ 10 กลุ่ม ดังนี้

1.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พืชผักปลอดภัยบึงพระ

2.บ้านสวนมีสุขผลผลิตเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

3.วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านวังดินเหนียว

4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล็ดพันธ์และแปรรูปบ้านคุ้งหม้อ

5.วิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า

6.วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษบ้านจอมทอง

7.วิสาหกิจชุมชนพืชอาหารปลอดภัยบ้านสวนป่าน

8.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักมีบุญปลอยภัยสนามคลี

9.กลุ่มข้าวพันธุ์ดีบ้านวังมะสระ

10.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตพืชอาหารปลอดภัย

      โดยการทำการเกษตรวิถีใหม่แบบ New Normal คือวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ในกลุ่มเกษตรกรเองก็จะเริ่มต้นจากการเพาะปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน ก่อนจะต่อยอดพัฒนาเป็นการผลิตเพื่อจำหน่าย พร้อมส่งต่อผลผลิตที่สด สะอาดปลอดภัยให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เกิดเป็นสังคมสุขภาพดีที่เริ่มต้นจากชุมชนเกษตรกรในท้องถิ่น
ดังนั้นการเกษตรถือเป็นกลไกหนึ่ง ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านเกษตรปลอดภัย สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน จึงทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามข่าวสารต่างของ“เครือข่ายเกษตรการปลอดภัย ร่วมใจเมืองสองแคว” ได้ที่

Facebook : เครือข่ายเกษตรการปลอดภัย ร่วมใจ เมืองสองแคว .

TW-headbar