SMART NEWS

ไต้ฝุ่นโมลาเบขึ้นฝั่งตอนกลางเวียดนามแล้ว 28 ต.ค. 63 23:10 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กทท. ดัน 5 มาตรการเยียวยากลุ่มธุรกิจขนส่งทางน้ำและผู้เช่าทรัพย์สิน ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID -19

views

     เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างหลายภาคส่วน การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้กำหนดมาตรการเยียวยา เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้มีส่วนได้เสียของ กทท. และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการสายเดินเรือ ผู้เช่าทรัพย์สิน กทท. ผู้ใช้บริการที่ท่าเรือภูมิภาค บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มร้านค้าใน กทท. เพื่อให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

     ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการสายการเดินเรือ กทท. ได้ปรับลดค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและเรือลากจูง ทั้งที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ในอัตราปรับลดลงร้อยละ 5 จากอัตราที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และขยายระยะเวลาผ่อนผันให้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้จากเดิมที่กำหนดไว้ 15 วัน เป็น 45 วัน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ที่ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

     ส่วนการช่วยเหลือผู้เช่าทรัพย์สินที่เป็นคู่สัญญากับ กทท. กว่า 5,000 สัญญา ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ยกเว้นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และบริษัทมหาชน จำกัด เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อ กลุ่มผู้เช่าอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และผู้เช่าประกอบธุรกิจ โดยเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ละรายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าเช่าหรือค่าตอบแทนแต่ละสัญญา และกลุ่มผู้เช่าที่อยู่อาศัย โดยงดเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาแต่ละราย และขยายเวลาการชำระค่าเช่า หรือค่าตอบแทนโดยไม่คิดค่าปรับกรณีชำระล่าช้า ตลอดระยะเวลาการผ่อนผันไม่เกิน 1 เดือน ของแต่ละรอบการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญา รวมมูลค่าเยียวยาผู้เช่าทรัพย์สินของ กทท. ทั้งสิ้นกว่า 33 ล้านบาท

     ทั้งนี้ กทท. ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขอใช้พื้นที่ของท่าเรือระนอง (ทรน.) ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ทชส.) และท่าเรือเชียงของ (ทชข.) เฉพาะผู้ประกอบการที่ได้ทำสัญญาการใช้พื้นที่ฯ เท่านั้น โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่เป็นระยะเวลา 6 เดือน และขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมฯ โดยไม่คิดค่าปรับกรณีชำระล่าช้า มีระยะเวลาผ่อนผันไม่เกิน 1 เดือนของแต่ละรอบการชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

     นอกจากนี้ กทท. ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่ 5 โรงพยาบาล 5 แห่ง ๆ ละ 200,000.- บาท ได้แก่ สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลราชวิถี รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย อีกจำนวนเงิน 50,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,050,000.- บาท เพื่อสนับสนุนในการนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังลดค่าเช่าร้านค้าศูนย์อาหาร กทท. ลงร้อยละ 50 และลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางร้อยละ 50 ด้วย

TW-headbar