SMART NEWS

สศอ.คาดไวรัสโคโรนาจะทำให้นักลงทุนอู่ฮั่นย้ายฐานมาไทย 29 ม.ค. 63 17:01 น.

กิจกรรม

รชค. เร่งรัด กทท. เดินหน้าพัฒนา Smart Community

views

          เมื่อเร็วๆ นี้ นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามและ
เร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (SmartCommunity) เพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวชุมชนคลองเตย โดยมีการบริหารจัดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่
ทันสมัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ดียกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีมาตรฐานและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
สร้างความสุขลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความเสมอภาคในสังคมตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

          เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า กทท.ได้เร่งดำเนินโครงการ
Smart Community ซึ่งเป็นการพัฒนาและบริหารพื้นที่ตามผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าเรือ รวม 26 ชุมชน ประมาณ 12,000 หลังคาเรือน
ไปพร้อมกับการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ กทท.ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐฯ
ซึ่งปัจจุบัน กทท.ได้ลงสำรวจสำมะโนประชากรของชาวชุมชนเพื่อนำมาประกอบการทบทวนข้อเสนอ
การพิจารณาสิทธิประโยชน์โครงการฯในการกำหนดมูลค่าหรือสิทธิประโยชน์จากการรับสิทธิทั้ง 3 ทางเลือก
ประกอบด้วยการย้ายขึ้นอาคารสูงในพื้นที่องค์การฟองหนัง (เดิม) (อาคารชุด) การย้ายไปพื้นที่ว่างเปล่า
(ที่ดินหนองจอก) และการรับเงินชดเชยเพื่อกลับภูมิลำเนาให้ได้รับมูลค่าหรือสิทธิประโยชน์ในวงเงินที่
เหมาะสมและเสมอภาคกันโดยจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นของชาวชุมชนภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา ซึ่ง กทท.มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยภายในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อ
ยุติ รวมถึงแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและจะนำเสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณาต่อไป.

TW-headbar
<