SMART NEWS

สกัดจับหนุ่มใหญ่ลอบขนไอซ์ 20 กก. 26 พ.ย. 63 14:11 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส.ผนึกเดอะมอลล์กรุ๊ปและตลาดไท หนุนเกษตรกรมีตลาดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ

views

ธ.ก.ส.ร่วมมือกับเดอะมอลล์และตลาดไท เดินหน้าสร้างตลาดเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ทั้งด้านการจัดการและการตลาด พัฒนาผู้ประกอบการภาคเกษตร (Small and Medium Agricultural Enterprise : SMAEs)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน โดยมี นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นางลักขณา นะวิโรจน์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และนายเกรแฮม แซนเดอร์ส บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ร่วมลงนามในพิธีฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจำหน่าย เป็นการพัฒนายกระดับการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร ทั้งในด้านวางแผนการผลิต การรวมกลุ่มอาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาเกษตรกรไทยให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร (SMAEs) นำไปสู่การสร้างรายได้และความมั่นคงของอาชีพด้านการเกษตร ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน ณ ธ.ก.ส. อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการนี้ ว่า “ธ.ก.ส.จัดทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง SME เกษตร สนับสนุนเกษตรกรครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาดและด้านสินเชื่อ เพื่อให้ SMAEs มีความเข้มแข็งเป็นหัวขบวนในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรของประเทศ ตั้งเป้าหมาย 72,000 ราย วงเงินสินเชื่อ 72,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อ และความรู้ให้เกษตรกรลูกค้าเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรที่ดีมีคุณภาพพร้อมสนับสนุนช่องทางด้านการตลาด ในครั้งนี้ ธ.ก.ส.ร่วมมือกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) เพื่อเชื่อมโยงผลผลิต ในโครงการของเกษตรกรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ผ่านการคัดสรรมาวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ที่มีชื่อเสียง มีกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง สินค้าคุณภาพจากเกษตรจะจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงนับเป็นการขยายตลาดได้เป็นอย่างดี ในด้านตลาดไทนั้นถือว่าเป็นแหล่งกระจายสินค้าขนาดใหญ่ศูนย์รวมของผลผลิตการเกษตร เป็นช่องทางตลาดที่มีศักยภาพ ที่จะรองรับและกระจายผลผลิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเยี่ยมอีกช่องทางหนึ่ง สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ที่ร่วมโครงการฯ ความร่วมมือของ 3 หน่วยงานในครั้งนี้ นับเป็นการยกระดับผลผลิตของเกษตรกรด้วยการจัดมาตรฐานคุณภาพ และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย พร้อมทั้งต่อยอดให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 SME เกษตร และโครงการชุมชนสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อสู้กับวิกฤตภัยแล้ง พัฒนาเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ ในด้านมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเกษตรสร้างรายได้และความมั่นคงให้เกษตรกรไทย ”

นางลักขณา นะวิโรจน์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและตลาด ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง SME เกษตร เพื่อเชื่อมโยงและเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต ในกลุ่ม เดอะมอลล์ กรุ๊ป ซึ่งในปัจจุบันประกอบไปด้วย กูร์เมต์ มาร์เก็ต จำนวน 9 สาขา และ โฮม เฟรช มาร์ท จำนวน 4 สาขา นอกจากนี้ ด้วยกลุ่มลูกค้าและช่องทางการตลาดที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในการจำหน่ายสินค้าระดับคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จะร่วมพัฒนายกระดับการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรกับ ธ.ก.ส. และ ตลาดไทให้บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ อันจะมีส่วนช่วยผลักดันในการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

นายเกรแฮม แซนเดอร์ส บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า “ตลาดไทเป็นศูนย์กลาง ของสินค้าเกษตรในระดับประเทศ เราเล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่ง ตลาดไทจึงกำลังพิจารณาสิ่งที่ตลาดไทอาจจะทำได้เพื่อสนับสนุนให้โครงการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งอาจจะทำได้หลายวิธีการ เช่น สนับสนุนให้มีการกำหนดมาตรฐานขนาด (Standard Size) ของผลผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาผลผลิตคุณภาพ (Premium Grade) ที่สามารถตรวจข้อมูลย้อนกลับได้ว่าเป็นผลผลิตของใคร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการประสานงานกับผู้ค้าเพื่อรับซื้อผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาระบบการสร้างแรงขับเคลื่อน เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิต และดำเนินการได้ตามมาตรฐาน นอกจากนี้อีกทางหนึ่งที่เรากำลังพิจารณา คือการสนับสนุนในเรื่องการจัดสถานที่จำหน่ายสำหรับผลผลิตคุณภาพ (Premium Grade) เพื่อเป็นช่องทางของผลผลิตคุณภาพ และเป็นสถานที่พบกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ที่ต้องการสินค้าเกษตรคุณภาพ”


ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการ เชื่อมโยงผลผลิตเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. คือ ข้าว A-Rice จำนวน 250 ตัน กล้วยหอมทอง จำนวน 3,000 ตัน และผักอีกจำนวน 2 ชนิด มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน ขยายตลาดผ่านช่องทางจำหน่ายของบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ซึ่งเป็นการบูรณาการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง SME เกษตร และโครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรรวมตัวกัน ในรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างขีดความสามารถและพลังในการทำงาน รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของเกษตรกร เกษตรกรได้รับการอบรมความรู้ ด้านห่วงโซ่อุปทานการผลิต ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจัดขนาดมาตรฐานผลผลิต การจัดการผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น จำหน่ายในตลาดล่าง/แปรรูป การตลาด การจัดทำบัญชี การทดลองทำจริง การศึกษาดูงาน เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนวางแผนการผลิตร่วมกันตั้งแต่เริ่มลงมือผลิตจนถึงการจำหน่าย โดยมีการติดตามประเมินความก้าวหน้าตามแผนการผลิต ปัญหาอุปสรรค การพัฒนาความรู้ การร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจนการวางแผนการเก็บเกี่ยว การขนส่งและการจำหน่าย เมื่อเกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ จะเข้าใจถึงการให้ความสำคัญต่อวิธีการจัดทำแผนธุรกิจ การลงทุน การตลาด สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ตัดสินใจเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การตลาดในโลกยุคใหม่ พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำโครงการ SMAEs ของกลุ่มหรือชุมชนของตนเองได้ ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะขับเคลื่อนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

TW-headbar