SMART NEWS

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมกรรมาธิการตรวจสอบ “ธรรมนัส” 13 ก.ย. 62 13:09 น.

กิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศล “ท่าเรือโอเพ่น” ครั้งที่ 32

views

   การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน เปตองการกุศล “ท่าเรือโอเพ่น” โดยมีท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองการกุศล “ท่าเรือโอเพ่น” ครั้งที่ 32 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ ในรัชการที่ 9
   การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเปตองการกุศล “ท่าเรือโอเพ่น” เป็นประเพณีต่อเนื่องมาทุกปีตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 32 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 9 ในการเผยแพร่การเล่นกีฬาเปตอง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์วัฒนธรรมด้านกีฬาด้วยเหตุที่กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่เล่นง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย และเหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักกีฬามีส่วนในการสร้างคุณประโยชน์กลับคืนสู่สังคมโดยเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์มอบแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
   นอกจากนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ยังได้ดำเนินการเชิงรุกในการน้อมรับพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9 ในการเผยแพร่กีฬาเปตองให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านโครงการ “สิบสานพระราชปณิธานกีฬาสมเด็จย่า และมอบไออุ่นแก่เด็กด้อยโอกาส” ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนิเนกิจกรรม CSR ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย จะจัดสร้างสนามเปตองและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกโรงเรียนในโครงการฯ พร้อมส่งนักกีฬาเปตองของการเท่าเรือแห่งประเทศไทย ไปทำการฝึกสอนวิธีการเล่นที่ถูกต้องตามกติกาสากลให้กับนักเรียน แล้วนำนักกีฬาเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในโครงการฯ มาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองการกุศลท่าเรือโอเพ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยในที่นี้มีนักเรียนจากอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลยมาเข้าร่วมการแข่งขัน
   สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมชาย 3 คน (จำกัดทีมชาติ 1 คน) ทีมหญิง 3 คน (จำกัดทีมชาติ 1 คน) ทีมเยาวชน 3 คน อายุไม่เกิน 17 ปี (จำกัดทีมชาติ 1 คน) ทีมอาวุโสชาย 2 คน อายุ 55 ปีขั้นไป (จำกัดทีมชาติ 1 คน) ทีมอาวุโสหญิง 2 คน อายุ 50 ปีขึ้นไป (จำกัดทีมชาติ 1 คน) และทีมยุวชน 3 คน อายุไม่เกิน 13 ปี โดยผู้ชนะเลิศประเภททีมชายจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเงินรางวัล 30,000.- บาท ประเภททีมหญิงจะได้ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าที่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเงินรางวัล 15,000.- บาท และทีมเยาวชนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 5,000.- บาท

TW-headbar
<