SMART NEWS

“เสรีพิศุทธ์” เตรียมกรรมาธิการตรวจสอบ “ธรรมนัส” 13 ก.ย. 62 13:09 น.

กิจกรรม

สภาวิศวกร เฟ้นคุณภาพ วิศวกรรุ่นใหม่
ติวเข้มสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

views

ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร เปิดเผยว่า
เพื่อเดินหน้าหนุนวิศวกรรุ่นใหม่ให้ก้าวหน้ามีสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพสูงขึ้นแข่งขันในความเป็นมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

สภาวิศวกรจึงดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบัณฑิตวิศวกรรมจบใหม่แบบเข้มข้น เพื่อให้การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในอนาคตสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ในการเข้าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทั้ง 7 สาขา ในระดับภาคีวิศวกร ตลอดจนการเลื่อนระดับสู่สามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร อย่างต่อเนื่อง โดยในระดับภาคีวิศวกรจัดการอบรมเตรียมความพร้อมในด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการเข้าขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในกรุงเทพฯ และสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด ที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม ได้แก่เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งก่อนที่จะทำการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต ในส่วนการขอเลื่อนระดับจัดให้มีการแนะนำวิธีการขอเลื่อนอย่างละเอียด ชัดเจน และปฏิบัติได้รวมไปถึงการสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีวิศวกรรมใหม่ๆ

“ ในบทบาทสภาวิศวกรซึ่งมีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใน 7 สาขานี้ บัณฑิตที่จบมาแล้วหากต้องการขอรับใบอนุญาตดังกล่าวเพื่อไปประกอบวิชาชีพจะต้องทำการสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกรจึงจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและในกระบวนการสอบเลื่อนระดับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะต้องมีความพร้อม องค์ความรู้ ประสบการณ์
และความชำนาญ เป็นอย่างดี ” เลขาธิการสภาวิศวกรกล่าวท้ายสุด

อนึ่ง 7 สาขาวิศวกรรมควบคุม ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้าอุตสาหการ เหมืองแร่ เคมี และสิ่งแวดล้อมซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนได้มาก.

TW-headbar
<