SMART NEWS

บิ๊กป้อม ไม่ตอบเปลี่ยนตัว เลขา พปชร. 16 ธ.ค. 62 15:12 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ตลท.จับมือสถาบันนโยบายสาธารณะผลิตงานวิจัย

views

ลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ผลิตงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา จับมือผลิตงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจและสังคมไทย โดยความร่วมมือครั้งนี้ยังส่งเสริมการขยายช่องทางการเก็บกลุ่มตัวอย่างวิจัยผ่านระบบที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ เป็นต้น นายสรภพ เกียรติพงษ์สาร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา กล่าวว่า ระยะแรกจะมุ่งเน้นการออมและการลงทุน ความยั่งยืนของภาคธุรกิจและสังคม โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยกระดับทักษะด้านการออมการลงทุน พัฒนาทักษะและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยจะเน้นการใช้ข้อมูลและหลักฐานจากการวิเคราะห์และทดลองในรูปแบบต่าง ๆ

TW-headbar
<