SMART NEWS

'จัสติน ทรูโด'ชนะเลือกตั้งอีกสมัย คะแนนสูสีกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย 22 ต.ค. 62 17:10 น.

สถานการณ์ในประเทศ

กนอ.ร่วม“เอสซีจี”ผุดโรงกำจัดของเสียอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด

views

     น.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า กนอ. และบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด (SCG) ร่วมกันลงนามความร่วมมือเพื่อแสดงเจตจำนงด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และเปิดโครงการอีโค่ เวิลด์ คลาส วิธ เซอร์คูล่า อีโคโนมี คอนเซ็ปต์ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนากระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำกลับไปใช้ใหม่ ตามหลักการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ในพื้นที่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีเป้าหมายลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และพื้นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออกให้มีการบริหารจัดการกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอย่างยั่งยืน

      ทั้งนี้ เอสซีจี ซิเมนต์ ยังยกระดับการบริหารจัดการ บนพื้นที่มาบตาพุด นำเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ร่วมกับ แอช เมลติ้ง จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้กำจัด Industrial Waste เป็นแห่งแรกในอาเซียน โดยสามารถรองรับได้ทั้งชนิดที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย มีการดำเนินงานเป็นแบบระบบปิดและควบคุมทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด โดยตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการกำจัด Industrial Waste ที่ถูกต้อง ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน

      สำหรับโครงการอีโค่ เวิลด์ คลาส วิธ เซอร์คูล่า อีโคโนมี คอนเซ็ปต์ จะนำกากอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมฯ มาบตาพุดมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงหมุนเวียนเป็นพลังไฟฟ้า ผ่านการทำงานของโรงกำจัด Industrial Waste และหน่วยผลิตไฟฟ้า บริษัท เอสซีจีฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาในพื้นที่ท่าเรือเฉพาะกิจมาบตาพุด จังหวัดระยอง คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ดำเนินการปลายปีนี้

TW-headbar
<