SMART NEWS

นิรโทษกรรมสากลกล่าวหาตำรวจฮ่องกงละเมิดและทารุณกรรมผู้ประท้วง 20 ก.ย. 62 17:09 น.

สถานการณ์ในประเทศ

สถานกงศุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการชุมนุมประท้วง

views

สถานกงศุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศเตือนคนไทยให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการชุมนุมประท้วง

TW-headbar
<