SMART NEWS

ทหารกองกำลังผาเมืองบุกจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่กลางโรงแรม จ.เชียงใหม่ 30 พ.ค. 63 10:05 น.

สถานการณ์ในประเทศ

"ดุลย์"เผยค้าชายแดน-ผ่านแดน 2 เดือนยังเติบโตได้ดี

views

     นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 2 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.พ.) มีมูลค่ารวม 219,485.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.92 เป็นการส่งออก 121,273.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.94 และการนำเข้า 98,212.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.69 เกินดุลการค้า 23,061.23 ล้านบาท แยกเป็นการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ มูลค่า 178,876.45 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.65 เป็นการส่งออก 101,326.75 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.63 นำเข้า 77,549.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 เกินดุลการค้า 23,777.05 ล้านบาท ส่วนการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศ มีมูลค่า 40,608.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.06 เป็นการส่งออก 19,946.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.67 นำเข้า 20,662.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 21 ขาดดุลการค้า 715.82 ล้านบาท

     ทั้งนี้ การค้าชายแดนมาเลเซียเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่า 88,674.73 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.22 เป็นการส่งออก 42,500.81 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.57 นำเข้า 46,173.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.96 รองลงมา คือ สปป.ลาว มูลค่า 31,740.50 ล้านบาท เมียนมา มูลค่า 31,183.89 ล้านบาท และกัมพูชา มูลค่า 27,277.33 ล้านบาท ขณะที่การค้าผ่านแดน จีนตอนใต้เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่า 16,813.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.99 เป็นการส่งออก 6,161.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.17 นำเข้า 10,652.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57.07 รองลงมา คือ เวียดนาม มูลค่า 12,858.35 ล้านบาท และสิงคโปร์ มูลค่า 10,937.16 ล้านบาท

     อย่างไรก็ตาม กรมฯ ประเมินว่าการค้าชายแดนยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการที่ประเทศเพื่อนบ้านมีมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดย สปป.ลาวออกมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุน โดยยกเลิกใบอนุญาตการนำเข้าวัสดุก่อสร้างในส่วนของเหล็กและปูนซีเมนต์ ซึ่งช่วยลดขั้นตอน ระยะเวลา และภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบ หลังจากต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัย ทำให้ต้องเร่งฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 2562 ขณะที่มาเลเซียหารือร่วมกับไทย เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดนระหว่างกัน โดยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องให้ทดลองเปิดด่านบูกิต กายู ฮิตัม–สะเดาตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 สำหรับการขนส่งสินค้า และมาเลเซียยังก่อสร้าง IMT-GT Plaza ซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจภายใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ที่ Bukit Bunga ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซียจะเสร็จเดือนกรกฎาคม 2562 ทำให้เป็นปัจจัยเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

     นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกจากการที่กรมฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเปิดตัวโครงการ YEN-D Season V อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย โครงการ YEN-D Plus สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไทย-อินโดนีเซีย และไทย-มาเลเซีย และโครงการ YEN-D Frontier ให้ผู้ประกอบการชายแดนรุ่นใหม่ของไทยกับ CLMV ซึ่งจะจัด 3 ครั้ง จังหวัดตาก สระแก้ว และนครพนม รวมทั้งมีแผนจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ปลายเดือนเมษายนนี้ และที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ต้นเดือนมิถุนายน 2562 คาดว่ากิจกรรมเหล่านี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจตามเมืองชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวมากขึ้น ดังนั้น กรมฯ เชื่อมั่นว่าปี 2562 จะสามารถขยายการค้าชายแดนและผ่านแดนได้ตามเป้าหมาย คือ 1.6 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 15 ได้.

TW-headbar