SMART NEWS

ยานสำรวจของอินเดียเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์แล้ว 20 ส.ค. 62 17:08 น.

สถานการณ์ในประเทศ

กรมบัญชีกลางเผยผลใช้จ่าย 4 เดือนแรก กว่า 1.35 ล้านล้านบาท

views

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ว่า งบประมาณภาพรวมมีการใช้จ่าย 1,357,257 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำมีการใช้จ่าย 1,096,895 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 2,353,861 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.6 ในส่วนของรายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่าย 260,362 ล้านบาทของวงเงินงบประมาณ 557,240 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.7 อย่างไรก็ตามกรมบัญชีกลางได้ติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะกระตุ้นให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

TW-headbar
<