SMART NEWS

กัมพูชาเผยส่งออกข้าวไปจีนเพิ่ม 66% 17 พ.ค. 62 17:05 น.

สถานการณ์ในประเทศ

กรมขนส่งทางบกพร้อมเยียวยาผู้เสียหายจาก “สามล้อเอื้ออาทร”

views

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงกรณีที่มีกลุ่มผู้ขับสามล้อรับจ้างได้เข้าร่วมโครงการสามล้อเอื้ออาทรของกรมการขนส่งทางบก เข้าร้องเรียนกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยระบุว่าได้ทำสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ฯ แห่งหนึ่งเพื่อกู้ซื้อรถ และได้จ่ายหนี้ตามที่ตกลงกับสหกรณ์ฯ ไว้มาโดยตลอด แต่กลับถูกธนาคารฟ้องว่าเป็นหนี้คงค้างในจำนวนเงินที่สูงกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนแรก ว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดหารถ หรือติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอใช้บริการด้านสินเชื่อ ผู้ขอรับสิทธิ์ต้องดำเนินการเอง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว เป็นการจัดทำสัญญาระหว่างผู้ขอรับสิทธิ์กับสถาบันการเงิน กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำนิติกรรมสัญญา อย่างไรก็ตาม หากผู้ขับรถสามล้อรับจ้างยังมีความประสงค์จะประกอบอาชีพขับรถรับจ้างโดยสุจริต กรมการขนส่งทางบกพร้อมพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำหนดนโยบายและมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมแก่กลุ่มผู้เสียหายต่อไป สำหรับการดำเนินโครงการสามล้อเอื้ออาทร นับตั้งแต่กระทรวงคมนาคมได้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในท้องที่กรุงเทพ มหานคร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 กำหนดรถที่จะรับจดทะเบียนไว้ไม่เกิน 2,500 คัน เมื่อครบกำหนด มีผู้มาใช้สิทธิ 1,686 คัน เหลือจำนวนรถที่ยังจดทะเบียนได้อีกจำนวน 814 คัน และกรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำขอเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์จดทะเบียนเพิ่มเติม 380 คัน ยังเหลือสิทธิ์ในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้ออีก 434 คัน ทั้งนี้โดยจำนวนรถสามล้อรับจ้างที่ให้บริการในปัจจุบัน เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีจำนวน 9,332 คัน และในต่างจังหวัด 10,736 คัน รวมทั่วประเทศจะมีจำนวน 20,068 คัน ซึ่งถือว่าเพียงพอกับการความต้องการให้บริการในแต่ละท้องที่ และภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

TW-headbar
<