SMART NEWS

กกต.เวทีดีเบต ปี 62 //วันที่ 18 มีนาคม 2562// หัวข้อ สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 18 มี.ค. 62 17:03 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ซูเปอร์โพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ รับรู้รัฐธรรมนูญ ผ่านการฟังคนอื่นเล่ามา

views

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ สำรวจ ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย และการลงโทษ ประหารชีวิต” จากประชาชน 1,123 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 68.3 ไม่เคยเปิดอ่านรัฐธรรมนูญเลย ขณะที่ร้อยละ 31.7 เคยเปิดอ่าน ส่วนการเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และฉบับเก่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 87.1 ระบุว่า ใช้ข้อมูลที่ฟังเขาเล่ามา พูดมาอีกที เขาบอกกันมาว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับไหนดีกว่ากัน ขณะที่ ร้อยละ 12.9 ระบุว่า อ่านด้วยตนเอง เปรียบเทียบด้วยตนเอง เมื่อถามว่า รัฐธรรมนูญที่ดี ควรมีบทบัญญัติอะไรบ้าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 66.3 ระบุ ปกป้อง เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รองลงมาคือ ร้อยละ 65.7 ระบุว่า ปกป้องรักษาสิทธิชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน , ร้อยละ 57.2 ระบุว่า ขจัดอิทธิพล ทางการเมือง ที่เอื้อผลประโยชน์เฉพาะครอบครัว ญาติพี่น้องและพวกพ้อง , ร้อยละ 56.9 ระบุว่า รัฐธรรมนูญที่ดีต้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ชุมชน ,ร้อยละ 53.9 ระบุว่า รักษา ผลประโยชน์ชาติ บ้านเมืองสงบสุข ,ร้อยละ 50.0 ระบุว่า ขจัดปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น , ร้อยละ 42.8 ระบุว่า มีวิธีคัดค้านอำนาจรัฐบาลและอำนาจอื่น ไม่ให้ใครมีมากเกินไป และ ร้อยละ 40.1 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจาก ส.ส.แต่ได้รับความนิยมจากประชาชน เมื่อถามถึงความมีอิสระ เสรีภาพในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.5 ระบุว่า ทุกวันนี้มีอิสระ เสรีภาพเพียงพอแล้วต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ในขณะที่ ร้อยละ 25.5 ระบุยังไม่เพียงพอ

TW-headbar
<