SMART NEWS

กระทรวงมหาดไทยเสนอ ครม. แต่งตั้งผู้ว่าฯ และอธิบดีรวม 24 ตำแหน่ง 25 ก.ย. 61 10:09 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ซูเปอร์โพล เผยปชช. ส่วนใหญ่ ภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทย มีความสุขที่ได้ทำดีถวายพ่อ

views

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความสุขประชาชนกับการทำดีถวายพ่อ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,177 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 3 – 21 ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.3 ภูมิใจมากที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 มีความสุขที่ได้ทำดีถวายพ่อ เช่น เป็นลูกกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง จงรักภักดี ปกป้องการล่วงละเมิดสถาบัน ลดความเห็นแก่ตัว ทำหน้าที่ ขยันอดทน ช่วยดูแลสังคมน่าอยู่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีน้ำใจ ใฝ่เรียนรู้ สู้กับปัญหาชีวิต ไม่ท้อ ไม่โกง เป็นต้น รองลงมา ร้อยละ 90.7 มีความสุขที่เห็นคนไทยรักกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน // ร้อยละ 87.3 มีความสุขเมื่อนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย // ร้อยละ 87.1 มีความสุขในครอบครัว // ร้อยละ 83.8 มีความสุขเมื่อได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม // ร้อยละ 81.1 มีความสุขเมื่อนึกถึงหน้าที่การงาน // ร้อยละ 75.5 มีความสุขเมื่อนึกถึงความปลอดภัยของคนในชุมชน // ร้อยละ 72.0 มีความสุขจากความสัมพันธ์ของคนในชุมชน // ร้อยละ 61.3 มีความสุขเมื่อนึกถึง สถานการณ์การเมืองเวลานี้ อย่างไรก็ตาม ไม่ถึงครึ่ง หรือร้อยละ 48.9 มีความสุขเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง

TW-headbar
<