SMART NEWS

“ไบเดน” ยันสหรัฐพร้อมช่วยญี่ปุ่นปกป้องประเทศเต็มที่ 23 พ.ค. 65 14:05 น.

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเดินทางกลับด้วยความสมัครใจเพิ่ม

views

ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเดินทางกลับด้วยความสมัครใจเพิ่ม

TW-headbar