SMART NEWS

“ดอน”เผยผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนให้ทุกฝ่ายเมียนมาถอยคนละก้าว 2 มี.ค. 64 16:03 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

เกาหลีเหนือปิดประชุมสภาโดยไม่มีคิม จองอึนเข้าร่วม

views

เกาหลีเหนือปิดการประชุมสมัชชาประชาชนสูงสุดแล้ว โดยไม่มีนายคิม จองอึน ผู้นำประเทศเข้าร่วมการประชุม

     สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือเคซีเอ็นเอ (KCNA) ของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่า สมัชชาประชาชนสูงสุดซึ่งเป็นสภานิติบัญญัติเปิดประชุมเมื่อวันอาทิตย์ และจบลงโดยไม่มีนายคิมเข้าร่วม ที่ประชุมผ่านความเห็นชอบร่างฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี และเห็นชอบรายชื่อคณะรัฐมนตรี แต่ไม่มีการพูดถึงเรื่องที่หลายฝ่ายจับตาว่า นายคิมจะเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำประเทศของตนเองจากประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐ ไปเป็นประธานาธิบดี ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายของนายคิม อิลซุง ปู่ผู้ก่อตั้งประเทศที่ถึงแก่อสัญกรรมในปี 2537 หรือไม่

     ทั่งนี้โดยปกติแล้วสมัชชาประชาชนสูงสุดของเกาหลีเหนือจะประชุมปีละครั้งในเดือนเมษายน เพื่อผ่านความเห็นชอบร่างงบประมาณและเรื่องต่าง ๆ ที่พรรคแรงงานตัดสินใจไปแล้ว แต่ปีนี้เกาหลีเหนือได้เลื่อนเร็วขึ้นมาเป็นหลังการประชุมใหญ่พรรคแรงงานที่ปิดฉากไปเมื่อวันอังคาร ที่ประชุมใหญ่พรรคแรงงานนาน 8 วัน ได้เลือกให้นายคิมเป็นเลขาธิการใหญ่พรรค เป็นตำแหน่งสูงสุดที่เคยเป็นของนายคิม จองอิล บิดาที่ถึงแก่อสัญกรรมในปลายปี 2554

TW-headbar