SMART NEWS

คนร้ายชิงทองในห้างย่านวังหิน 27 ก.ย. 63 12:09 น.

สถานการณ์ในประเทศ

พล.อ.ประวิตร กำชับบรรเทาผลกระทบ 8 จังหวัดริมน้ำโขง

views

    พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำโขงที่คาดการณ์ว่าค่าเฉลี่ยจะสูงกว่า ปี 62 และเห็นชอบแนวทางข้อตกลงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสานะคาม สปป.ลาว ตามมติคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ให้ฝ่ายไทยต้องวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ทั้งด้านอุทกวิทยาและชลศาสตร์ ตะกอนและสัณฐาน แม่น้ำ ประมง และสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เขื่อน การเดินเรือและเศรษฐกิจ สังคม

    พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักให้ประสานการปฏิบัติกับ กระทรวงมหาดไทย กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานต้องคำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน พร้อมติดตามโครงการนำร่องเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชน ทั้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง และขับเคลื่อนแผนการรับมือ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งโครงการเขื่อนหลวงพระบาง และเขื่อนสานะคาม สปป.ลาว โดยคำนึงถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว และกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้ง 6 ประเทศ โดยเฉพาะต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ ให้เกิดการยอมรับ

TW-headbar