SMART NEWS

จีนจะยึดตามข้อตกลงเฟสหนึ่งกับสหรัฐ แต่จะตอบโต้ที่ถูกรังแก 16 ก.ค. 63 17:07 น.

สถานการณ์ในประเทศ

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ภาคเอกชน

views

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ภาคเอกชน ขณะที่ กสทช.เผยปี 63 ประมูล 5 จี แนะปรับตัวรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 1.77 แสนล้านบาท br>
    นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทย :BCG Model ปี 2563 จึงต้องเร่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในประเทศ เน้นกลุ่มอาหารและการเกษตร สุขภาพและการพาณิชย์ พลังงานและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม เพราะทิศทางกระแสโลกมุ่งไปทางด้านนี้ BCG โมเดล ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้ G Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน br>
    ทั้งนี้ปัจจุบันเศรษฐกิจ BCG มีมูลค่า 3.4 ล้านล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 21 ของจีดีพี จ้างงาน 16.5 ล้านคน ในอีก 5 ปีข้างหน้าตั้งเป้าหมายให้มีมูลค่า 4.4 ล้านล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 24 ของจีดีพี เกิดการจ้างงาน 20 ล้านคน เช่น กลุ่มเกษตร ต้องปลูกพืช เลี้ยงสัตว์พรีเมียมชนิดใหม่ ใช้ไอทีส่งเสริมการผลิตแบบแม่นยำ สินค้ามีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ ภาคอีสานต้องผลิตโปรตีนทางเลือกจากแมลง ภาคตะวันออกพัฒนาผลไม้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม ภาคเหนือสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงวัฒนธรรม ภาคใต้ใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลักดันเศรษฐกิจ BCG จึงมีความสำคัญอีกด้านหนึ่ง สอดรับการส่งเสริมอุตสหากรรมเป้าหมายในเขตอีอีซี br>
    นายฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า หลังจาก กสทช.กำหนดเปิดประมูลระบบ 5 จี ขณะนี้ภาคเอกชนผู้ให้บริการค่ายมือถือทุกรายเตรียมพร้อมยื่นประมูล การพัฒนาเครือข่ายระบบ 5 จี จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เพราะธุรกรรมแทบทุกอย่างจะมาอยู่บนมือถือ ความเร็วสูงกว่า 4 จีนับร้อยเท่า การลงทุนรองรับระบบ 5 จี ต้องเกิดขึ้น เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับระบบ 4 จี ทุกฝ่ายจึงเตรียมพร้อมรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ หลังจากประมูล 5 จีแล้ว ปี 2563 จะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 177,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 332,000 ล้านบาทในปี 2564 และเพิ่มเป็น 476,000 ล้านบาทในปี 2565 นับว่ามีสัดส่วนต่อเศรษฐกิจสูงมาก ดังนั้น ภาคเอกชนทุกสาขาต้องปรับตัวรองรับระบบ 5 จี จะเริ่มพลิกโครงสร้างเศรษฐกิจไทย br>
    นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมาลงทุนกว่า 40,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในองค์กร ปี 2563 ยังเดินหน้าลงทุน 20,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาบุคลากร องค์กร รองรับระบบ 5 จี เนื่องจากภาคการเงินได้รับผลกระทบโดยตรงด้านบริการทางการเงิน และยังสร้างพันธมิตรต่างชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายจากเศรษฐกิจยุคใหม่ br>
    นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริงการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า เตรียมหารือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อศึกษามาตรการส่งเสริมการลงทุนของสมาร์ทฟาร์เมอร์ เพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งรัดหามาตรการส่งเสริมการลงทุนจริงในประเทศในช่วง 6 เดือน เพื่อลดแรงกดดันต่อเงินบาทแข็งค่า หลังจากเงินลงทุนจริงของต่างชาติ (FDI) ปี 2561 ของไทยมีจำนวน 13.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดอันดับ 4 ขณะที่สิงคโปร์ครองอันดับ 1 ของอาเซียน

TW-headbar