SMART NEWS

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมสร้างความเข้าใจขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด 14 มิ.ย. 67 14:06 น.

กวนข่าว กวนคน

กวนข่าว กวนคน โดย นภาดา เฟื่องสินธุ์,ปรเมศ เหล็กเพ็ชร์ และ วรพล กิตติรัตวรากูร (13 พฤษภาคม 2567)

views

TW-headbar