SMART NEWS

นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยรณรงค์เทศกาลตรุษจีนต้องปลอดโควิด-19 27 ม.ค. 65 15:01 น.

สถานการณ์ต่างประเทศ

จีนจะคุมการปล่อยก๊าซมีเทนในอุตสาหกรรมสำคัญ

views

กระทรวงสิ่งแวดล้อมของจีนกล่าววันนี้ว่า รัฐบาลปักกิ่งกำลังเข้าไปตรวจสอบดูการปล่อยก๊าซมีเทนในอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น เหมืองถ่านหิน เกษตรกรรมและปิโตรเลียม และจะตีพิมพ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซมีเทนทั่วประเทศ

จีนและสหรัฐ สองประเทศที่มีการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากที่สุดในโลก ไดด้เปิดเผยข้อตกลงระหว่างสองประเทศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ที่จะเพิ่มความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการลดการปล่อยก๊าซมีเทนด้วย นายหลู ซินหมิง รองผู้อำนวยการของสำนักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนกล่าวว่า การวางกฎเกณฑ์ของแผนปฎิบัติการด้านก๊าซมีเทน เป็นงานสำคัญของจีนในการรองรับยุทธศาสตร์แก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นมาตรการสำคัญในการริเริ่มดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมของจีนและสหรัฐ ก๊าซมีเทนจะถูกปล่อยออกมาในระหว่างการผลิตพลังงาน การเลี้ยงปศุสัตว์และการย่อยสลายของของขยะอินทรีย์หรือขยะชีวภาพที่มีการฝังกลบ แม้ว่าจะมีอายุสั้นกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศแต่มีศักยภาพมากกว่าถึงร้อยละ 80 ในการทำให้อุณหภูมิโลกอุ่นขึ้น ในปี 2014 จีนปล่อยก๊าซมีเทน 55.29 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 10.4 ของก๊าซที่ทำให้เกิดปัญหาเรือนกระจกในจีน ภาคธุรกิจพลังงานปล่อยก๊าซมีเทนร้อยละ 45 ส่วนภาคเกษตรกรรมร้อยละ 40.

TW-headbar