SMART NEWS

กรมศิลปากรเชิญสรงน้ำพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ 12 เม.ย. 67 09:04 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

“อพท.ยกระดับท่องเที่ยวยั่งยืนของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล”

views

       อพท.มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้ อปท.ที่ผ่านการปฏิบัติและขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี 2566 มุ่งยกระดับ อปท. ในพื้นที่พิเศษฯ พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

       นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรการส่งเสริมมาตรฐานการจัดการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard : STMS) ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 7 องค์กร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน STMS จากพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานในการส่งเสริมการปฏิบัติได้ตามมาตรฐานฯ ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณะ

       ทั้งนี้ อพท.มีภารกิจในการประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท. หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อพท.จึงได้ขยายแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปยังองค์กรจัดการด้านการท่องเที่ยว (Destination Management Office : DMO) ให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนมากขึ้น โดยเฉพาะ อปท.ที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและมีความสำคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมาก เปรียบเสมือนด่านแรกในการให้คำปรึกษา กำกับดูแลให้
การท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน โดยได้พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม “มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” หรือ STMS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองว่าเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับแหล่งท่องเที่ยว โดยสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council : GSTC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากล และได้ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน STMS มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีองค์กรที่สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานแล้วถึง 86 องค์กร

       “ทั้งนี้มาตรฐาน STMS จะให้ความสำคัญกับผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามมาตรฐานและการปรับปรุงศักยภาพในการบริหารจัดการทางด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ มีปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ความมุ่งมั่นของบุคลากรขององค์กรในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูงที่ต้อง
มีนโยบายที่ชัดเจนและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างจริงจัง ซึ่งหากองค์กรใดมีมาตรฐานการจัดการอื่นที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันก็สามารถนำไปบูรณาการเข้ากับมาตรฐานที่มีอยู่เดิมได้” นาวาอากาศเอก อธิคุณ กล่าวว่า

       อย่างไรก็ตามในอนาคต อพท. จะขยายการดำเนินงานในการส่งเสริมให้ อปท. และองค์กรเจ้าของแหล่งอื่นๆ ในพื้นที่พิเศษของ อพท. นำมาตรฐาน STMS ไปปฏิบัติ และสนับสนุนให้องค์กรที่ผ่านมาตรฐาน STMS แล้วเป็นต้นแบบและเป็นพี่เลี้ยงช่วยขยายผลไปยังองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป

TW-headbar