SMART NEWS

จีนห้ามประชาชนเที่ยวนอกประเทศสกัดโควิด 22 ต.ค. 63 16:10 น.

กิจกรรม

ปตท. ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จัดทีมสำรวจโรงงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

views

     ให้บริการตรวจสภาพเครื่องจักรด้วย “โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม”
พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิงและสนับสนุนปรับเปลี่ยนใช้พลังงานสะอาด
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563

     นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
(ปตท.)
เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน ปตท. มีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด หน่วยธุรกิจก๊าซฯ ปตท.จึงริเริ่ม“โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”
เป็นครั้งแรกด้วย
เล็งเห็นถึงโอกาสในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้พลังงานสะอาดและปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเครื่องจักรซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าว
ในระยะยาว

     ในโครงการฯ ปตท. จะให้บริการสำรวจพื้นที่และตรวจประเมินเครื่องจักร โดยเจ้าหน้าที่จาก ปตท.
เพื่อให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องจักรและพร้อมสนับสนุนหากโรงงานใดมีความ
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นพลังงานสะอาดอย่างก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปล่อยมลพิษ PM 2.5 น้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นๆ โดยการให้บริการดังกล่าวเบื้องต้นจะเน้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้รูปแบบ
เชื้อเพลิงและปริมาณการใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มี
ประชากรหนาแน่น อีกทั้งได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 มาก โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วม
โครงการฯ จะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ปตท. โทร. 02-537-2535-9 หรือ email :
dscng@pttplc.com

     “ปตท. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ด้วยการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงด้านการปรับปรุงมาตรฐานรถยนต์และคุณภาพน้ำมันดีเซลด้านการ
รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างการตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างพลังงานทางเลือกที่ดีกว่า
ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายวุฒิกร กล่าวเสริม.TW-headbar