SMART NEWS

นายกฯมั่นใจดูแลโควิด-19จังหวัดชายแดนใต้ทั่วถึง 18 เม.ย. 64 13:04 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ กลุ่มแรกลงพื้นที่ปฏิบัติงานแล้ว

views

     ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ลงพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ ติดตามการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงานพัฒนาชุมชน’ กลุ่มแรกที่ กฟผ. รับสมัครคนรุ่นใหม่ไฟแรงในพื้นที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่นประเดิมจุดเริ่มต้นสำคัญจัดทำแผนที่ทางสังคมอำเภอแม่เมาะ

     ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการทำงานของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่ร่วมทำงานภายใต้โครงการ ‘พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน’ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงสังคมข
องประชากร จำนวน 44 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนที่ทางสังคมอำเภอแม่เมาะและในโอกาสเดียวกัน ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ แสดงความคิดเห็น และถกประเด็นปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิดพร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งและสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ อาคารประชาสัมพันธ์กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

     สำหรับโครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน ในพื้นที่แม่เมาะเป็นรอบแรกที่ กฟผ. ประเดิมเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 142 คนและผู้ร่วมโครงการทั้งหมดได้เริ่มทำงานจริงแล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564.

TW-headbar