SMART NEWS

จีนห้ามประชาชนเที่ยวนอกประเทศสกัดโควิด 22 ต.ค. 63 16:10 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.เกษตร เปิดหลักสูตรใหม่ 1 ปี หนุนสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม รองรับการเติบโตของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่อง

views

ม.เกษตร เปิดหลักสูตรใหม่ระดับประกาศนียบัตร ใช้เวลาเรียน 1 ปีหวังพัฒนาและสร้างบุคลากรเสริมในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

     รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์โควิดคาดว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีการคาดการณ์กันว่าในปี 2562-2564
แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจะมีประมาณ 0-2 เปอร์เซ็นต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเครื่องดื่มของไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มมากขึ้นให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในระดับสากลจึงเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยจะเป็นหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงที่ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 1 ปีหรือสองภาคการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (Graduate Diploma Program in Beverage Technology and Management) นี้เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ของโครงการ South East Asia Academy for Beverage Technology (SEA-ABT) ซึ่งได้การสนับสนุนจากโปรแกรม the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) ของสหภาพยุโรป (European Union) ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรีย อิตาลี และเยอรมัน รวมถึงภาคเอกชนองค์กรและหน่วยงานการศึกษาภายในสหภาพยุโรปอีกหลายแห่ง

     " หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง มีระยะเวลาเรียน 2 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปี จำนวน 24 หน่วยกิต โดยเนื้อหาของหลักสูตรนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองเนื้อหาการสอนจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมีการผสมผสานระหว่างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม "

     การจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรนี้จะเป็นช่วงเวลานอกเวลาราชการ สอนเป็นภาษาไทย โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นผู้สอนและวิทยากรกำหนดการรับสมัครประมาณเดือนตุลาคม 2563
มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 90,000 บาท ต่อหลักสูตร (ภาคการศึกษาละ 45,000 บาท) ทั้งนี้สามารถติดตามดูประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการได้ที่ www.agro.ku.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

beveragetechnology.thailand@gmail.com และที่เบอร์โทร 081-987-9204 และนอกจากหลักสูตรดังกล่าว ทางโครงการและมหาวิทยาลัยเครือข่ายยังจะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทั้งสัมมนาอบรมระยะสั้น หลักสูตรเรียนร่วมสองปริญญาอีกด้วย.TW-headbar