SMART NEWS

นิด้าโพล เผยคนไทยไม่เห็นด้วยให้ต่างชาติเข้าประเทศ 12 ก.ค. 63 09:07 น.

กิจกรรม

กิจกรรมของหอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

views

  ตามที่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการโครงการ “หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา" 
โดยดำเนินการบูรณะซ่อมแซม “บ้านเจ้าพระยา”

  ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น“อาคารอนุรักษ์จากกรมศิลปากร”
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท.และส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง ราวดี ๆ ของ ปตท. และบริษัท
ในกลุ่ม ปตท.สู่สังคมเมือง  นอกจากนี้

  ยังจัดให้มีร้าน Café Amazon for Chance ที่ดำเนินการ
โดย บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งมีบาริสต้าเป็นผู้พิการทางการได้ยิน 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งที่มีชื่อเสียง และศิลปินรุ่นใหม่  ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา
หรือเยาวชนที่ศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้ได้มีโอกาสหรือมีเวทีแส
ดงผลงาน  ดังความทราบแล้ว  นั้น
               
  ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประ
เทศมาเยี่ยมชมหอศิลป์และชมการแสดงนิทรรศการภายใต้การดูแลของ
ปตท. สามารถสร้างความรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็
นองค์กรสำคัญของประทศได้อีกแนวทางหนึ่ง  ดังนั้น  ปตท. 
จึงได้จัดกิจกรรมที่    หอศิลป์  ณ บ้านเจ้าพระยา  ในเดือนกรกฎาคม
 2562  ดังมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 5 - 28 ก.ค. 62 นิทรรศการศิลปกรรมและบทกวีในรูป แบบกวีมีรูป    “มะเร็ง มาเล็ง”
ของศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร  10.00. - 18.00 น. วันพุธ -วันจันทร์

วันอาทิตย์ 21 ก.ค. 62 สนทนาพูดคุยกับคนทำงานศิลปะ “เมื่ออาคันตุกะผู้แปลกหน้า มาเยือน”
เวลา 14.30 –16.30 น.

TW-headbar