SMART NEWS

กระทรวงอุตฯพร้อมเปิดงาน Thailand Industry Expo 2019 15 ก.ค. 62 17:07 น.

กิจกรรม

แถลงข่าว การจัดงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33”

views

     กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) / สำนักงานประกันสังคม / สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) แถลงข่าว การจัดงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33”

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร.

TW-headbar
<