SMART NEWS

นิด้าโพล เผยคนไทยไม่เห็นด้วยให้ต่างชาติเข้าประเทศ 12 ก.ค. 63 09:07 น.

กิจกรรม

แถลงข่าว การจัดงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33”

views

     กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) / สำนักงานประกันสังคม / สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) แถลงข่าว การจัดงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33”

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร.

TW-headbar