SMART NEWS

นิรโทษกรรมสากลกล่าวหาตำรวจฮ่องกงละเมิดและทารุณกรรมผู้ประท้วง 20 ก.ย. 62 17:09 น.

กิจกรรม

เปิดตัวทีมบริหารสภาวิศวกร ชุดใหม่สมัยที่ 7

views

     สภาวิศวกร เป็นสภาวิชาชีพ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 ได้คัดเลือกและแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารงานสภาวิศวกรชุดใหม่ สมัยที่ 7 (2562-2565) นำโดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นนายกสภาวิศวกร และ นายประเสริฐ ตปนียางกูร เป็นเลขาธิการสภาวิศวกร และคณะกรรมการคนใหม่ในตำแหน่งต่างๆ พร้อมกันนี้
นายสุวัชชวีร์ ประกาศพร้อมเดินหน้าปฏิรูปวิศวกรไทย ร่วมทำงานกับสมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เจริญก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศ และสร้างศักยภาพในการแข่งขันตลาดการค้าบริหารวิชาชีพระดับนานาชาติ หลังทำพิธีกราบสักการะไหว้พระวิษณุกรรม ณ ที่ทำการสภาวิศวกร เมื่อเร็วๆ นี้

TW-headbar
<