SMART NEWS

ผู้แทนสหรัฐด้านเกาหลีเหนือเยือนจีน 26 มี.ค. 62 17:03 น.

กิจกรรม

บทความ จาก สทน. เรื่อง เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทย

views

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของไทย :
     เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเป็นเครื่องผลิตพลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถควบคุมการแบ่งแยกนิวเคลียร์และปฏิกิริยาลูกโซ่ให้เกิดขึ้นในอัตราที่พอเหมาะทำให้สามารถนำเอาพลังงานความร้อน นิวตรอนและรังสีที่เกิดขึ้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของไทยมีการใช้ประโยชน์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยนี้ในด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม มากว่า 50 ปีปัจจุบันเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอยู่ในความดูแลของศูนย์เครื่องปฏิกรณ์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติและยังคงเดินเครื่องเพื่อวิจัยและพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่อง ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายสาขา รวมถึงพัฒนาประสบการณ์และความชำนาญให้กับไทยโดยในช่วงแรกประเทศไทยใช้ประโยชน์จากรังสีที่ได้จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ในการถนอมอาหาร และยืดอายุการเก็บรักษาผักผลไม้ และเนื้อสัตว์ ต่อมาจึงเริ่มทดลองผลิตสารไอโซโทปรังสีเพื่อใช้ทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ในปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติยังคงเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอย่างต่อเนื่องซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการมีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยมีมากมาย ได้แก่
     1.ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในขั้นต่อไป
     2. ประโยชน์ด้านงานวิเคราะห์ธาตุโดยใช้เทคนิคการอาบนิวตรอนวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของธาตุต่างๆที่มีอยู่ในตัวอย่างแร่เช่น แร่ดีบุก แร่พลวง แร่ยูเรเนียม เพื่อการค้นหาแหล่งแร่การวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารที่บริโภค เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ เพื่อการหาธาตุที่เป็นมลพิษที่มีอยู่ในตัวอย่างการวิเคราะห์อวัยวะต่างๆของมนุษย์ เช่น  เล็บ เส้นผม เลือด และปัสสาวะเพื่อใช้ในการศึกษาสมมติฐานของโรค
     3. ประโยชน์ด้านงานผลิตไอโซโทปรังสีเพื่อใช้ในทางการแพทย์ สำหรับการวินิจฉัยโรคและการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกซึ่งหากไม่มีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยไทยต้องนำเข้าเภสัชรังสีสำหรับตรวจและรักษามะเร็งปีละกว่า300 ล้านบาท ผู้ป่วยมะเร็งจะขาดโอกาสเข้าถึงยาราคาถูกทาง
     4. ประโยชน์ด้านงานถ่ายภาพวัสดุโดยใช้นิวตรอนเพื่อการถ่ายภาพดูลักษณะภายในของวัสดุว่าเป็นโพรงมีฟองอากาศ มีรอยร้าว รอยรั่ว หรือไม่โดยไม่ทำให้ชิ้นงานบุบสลาย
     5. ประโยชน์ด้านการเปลี่ยนสีของอัญมณีด้วยการอาบรังสีนิวตรอนเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยรังสีนิวตรอนจะไปทำปฏิกิริยากับธาตุต่างๆที่มีอยู่ในอัญมณี ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพทำให้มีสีสันสวยงามขึ้น เช่น เพชรจากเดิมที่ไม่มีสีจะเปลี่ยนเป็น สีฟ้าหรือสีเขียว / ไข่มุก จะเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาล / โทแพซจากเดิมที่ไม่มีสี จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีฟ้า / ทัวร์มาลีนจากเดิมที่ไม่มีสีจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดง โดยสามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดซึ่งมีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท
     6. งานฝึกอบรมการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูสำหรับวิศวกรเพื่อให้เข้าใจระบบความปลอดภัยในระดับต่างๆของการเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณ
     นอกจากนี้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ยังสร้างโอกาสด้านงานวิจัยโดยเฉพาะด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช,สร้างองค์ความรู้ในด้านต่างๆ มากมายและเพิ่มศักยภาพให้กับภาคธุรกิจของไทยได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องอีกด้วย.

TW-headbar
<