SMART NEWS

กระทรวงอุตฯพร้อมเปิดงาน Thailand Industry Expo 2019 15 ก.ค. 62 17:07 น.

กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ กับ กรมขนส่งทางบก

views

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการควบคุมดูแลรถบรรทุกสินค้าให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การลงนามดังกล่าวเพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งด้วยรถบรรทุกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมส่งเสริมให้มีการตรวจสอบสภาพรถให้มั่นคงแข็งแรงและไม่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะของรถหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ณ บริเวณอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก.

TW-headbar
<