SMART NEWS

นิด้าโพล เผยคนไทยไม่เห็นด้วยให้ต่างชาติเข้าประเทศ 12 ก.ค. 63 09:07 น.

กิจกรรม

คลื่นสมาร์ทนิวส์ มิติข่าว 90.5 MHz. ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (สื่อวิทยุ)

views

เมือวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมานั้น คลื่นมิติข่าว 90.5 MHz. คลื่นมิติข่าว 90.5 MHz. ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (สื่อวิทยุ) เนื่องจากมีเนื้อหารายการที่สอดรับกับนโยบาย การส่งเสริม การอนุรักษ์ และพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จากโครงการประกวด Thailand Energy Awards 2018 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลแก่ 69 หน่วยงาน องค์กร บุคคล นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ชี้วัดความสำเร็จของภาครัฐและภาคเอกชน ที่มุ่งมั่นพัฒนาพลังงานทางเลือกและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายพลังงาน 4.0 ของรัฐบาล มอบรางวัลผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวด Thailand Energy Awards 2018 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 มี 69 รางวัล คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดรวมได้มากกว่า 730 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 140,000 ตันต่อปี จากผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 268 ราย ซึ่งการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน.

TW-headbar