SMART NEWS

กัมพูชาเผยส่งออกข้าวไปจีนเพิ่ม 66% 17 พ.ค. 62 17:05 น.

กิจกรรม

กรมการท่องเที่ยว..อบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหวังสร้างความประทับใจหลังได้ใช้บริการของห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว.

views

กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว WC OK
หวังผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รักษา “ห้องน้ำสาธารณะ” ให้สะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน
วันนี้ (28 มิถุนายน 2561) ที่ โรงแรมเคพี แกรนด์ โดย นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา
“การรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว”
โดยกล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็น
จำนวนมาก ในปี2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย จำนวน 32.75 ล้านคน มีรายได้ 1.69 ล้านล้านบาทจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประเทศเราต้องมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เช่น การขนส่ง การบริการการท่องเที่ยว การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เป็นต้น ส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ
เรื่องห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นของภาครัฐและสถานประกอบการของเอกชน เช่น
สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปั๊มน้ำมัน ที่พัก ร้านอาหาร จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย
ถูกสุขอนามัยกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับในปี2561 นั้น ยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว
โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้ง 4 ภาค
ทั้งนี้ได้เปิดการสัมมนาในครั้งแรกที่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสนใจและเข้าร่วมใน
กิจกรรมประกอบไปด้วยตัวแทนจากสถานีบริการน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านของฝาก ห้างสรรพสินค้า
สถานที่ราชการที่เปิดบริการประชาชน รวมถึงสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการทำสะอาด
ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวทำอย่างไรจึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ได้รับตราสัญลักษณ์ WC OKตลอดจนได้รับความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำรวมถึงการสร้างปรากฏการณ์ในการจัดห้องน้ำอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ยอีกด้วย
กรมการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอีก 3 แห่ง คือ จังหวัดลำปาง
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป.

TW-headbar
<