SMART NEWS

นายกฯ ให้กำลังใจครูทั่วประเทศ มุ่งมั่นสอนเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีช่วยพัฒนาชาติ 16 ม.ค. 62 10:01 น.

กิจกรรม

"ปตท. จับมือ สนช. ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมของนักวิจัยไทย."

views

รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม” ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธี โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านระบบนวัตกรรม ร่วมลงนามฯ เพื่อให้ทั้ง 2 องค์กรร่วมผลักดันงานวิจัยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยความรู้ความสามารถของคนไทย สู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สำคัญของชาติร่วมกันเป็นแกนกลางสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศ (National Innovation System) และกลไกสำคัญในการรังสรรค์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Thailand New S-Curve) นำพาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 บนฐานความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป.

TW-headbar
<