SMART NEWS

รฟท.นัดซีพีเจรจาอีก 23 เม.ย.นี้ 19 เม.ย. 62 17:04 น.

กิจกรรม

บางจากฯ จัดเวทีเสวนา เตือนภัย วิกฤติ 2 องศา กระทบเศรษฐกิจ สังคม

views

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดเสวนา
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ ยังคงตอกย้ำในประเด็น “วิกฤติ 2 องศา
วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติสังคม” ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ
มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
จากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม
เชื่อมโยงต่อเนื่องมาถึงการดำรงชีวิตในสังคมของมนุษย์ เช่น การเพาะปลูก
ความมั่นคงทางอาหารพฤติกรรมการบริโภค การเกิดโรคระบาดทั้งในมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เป็นต้น
จากปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและ
หวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นเพื่อเยียวยาปัญหาด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 )
และควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา
“ถ้าเรายังมุ่งเฉพาะพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมให้เติบโตเพียงอย่างเดียวโดยละเลยการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์เศรษฐกิจและสังคมในที่สุด และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
เราต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบๆ ตัวเรา ทั้งภัยพิบัติและโรคภัยต่างๆที่ทำให้สูญเสีย
ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเงินทองเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี” นายชัยวัฒน์กล่าว

ในการนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกับ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดเวทีเสวนา “วิกฤติ 2 องศา วิกฤติเศรษฐกิจ
วิกฤติสังคม” ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใบไม้
ชั้น 8 อาคาร M Tower สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ ถนนสุขุมวิท
อนึ่ง การจัดเสวนาครั้งนี้ มีการแบ่งปันประสบการณ์
มุมมองและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนายชัยวัฒน์
โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ดังนี้ นายแพทย์ดนัย
ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายยุทธนา นรภูมิ-พิภัชน์
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) นายโจนจันใด ผู้ก่อตั้ง ศูนย์พันพรรณ
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นฐาน
และนางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดง พิธีกร และเกษตรกรรุ่นใหม่

TW-headbar
<