SMART NEWS

"ป้าทุบรถ" จะเข้ามอบตัว 26 ก.พ.นี้ 23 ก.พ. 61 08:02 น.

กิจกรรม

"SCG" รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมจากเวที SET Awards 2017

views

เอสซีจี โดย นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ รับ
“รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม”
(BestCompany Performance Awards)
ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าหลั
กทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
จากงานประกาศผลรางวัล “SET Awards 2017”
ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม
ทั้งด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน
สะท้อนการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส
และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่กับการมุ่งมั่นสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
ให้เติบโตยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

TW-headbar