SMART NEWS

ครม.อนุมัติงบกลาง 390 ล้าน หนุนโครงการเร่งด่วนรับอีอีซี 17 ก.ค. 61 20:07 น.

กิจกรรม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ 1 / 2560

views

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Click)

Download รายละเอียด


การรับสมัคร
1. กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2560 ประกาศรับสมัคร
- วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.dti.or.th
- วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบคัดเลือกโดยการแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา เวลา 08.30 น . เป็นต้นไป ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
- สำหรับวันที่ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
2. การยื่นใบสมัคร
- ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 47/433 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 5 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (โดยถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นสำคัญ)
- ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล recruitment@dti.or.th
ทั้งนี้ สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 980 6688 ต่อ 1135 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่นี้ (Click)

Download รายละเอียด

TW-headbar