SMART NEWS

ศบค.พิจารณาแผนกระจายยาโควิด-19 และประกาศเป็นโรคเฝ้าระวัง 18 ส.ค. 65 14:08 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กทท.เยียวยาแก้ไขปัญหาขาดแคลนตู้สินค้าให้แก่ผู้ประกอบการจากสถานการณ์โควิด 19

views

       ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการหาแนวทางในการแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

       นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือฯดำเนินการปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ และชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ให้แก่ผู้ประกอบการสายเรือเจ้าของตู้สินค้าที่นำเข้าตู้สินค้าเปล่าในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ในอัตรา 1,000 บาทต่อทีอียู

        โดยการท่าเรือฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 427,172,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้

       1. ท่าเรือกรุงเทพ ปรับลดค่าภาระตู้สินค้าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ ในอัตรา 1,000 บาท ต่อทีอียู ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นจำนวนเงิน 5,087,250 บาท

       2. ท่าเรือแหลมฉบัง ชดเชยค่ายกขนส่งสินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนำเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาท ต่อทีอียู เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม - มีนาคม 2564 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 422,085,250 บาท        จึงขอให้ผู้ประกอบการสายเรือที่มีความประสงค์ขอรับเงินเยียวยาฯ เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของ กทท. โดยเจ้าของตู้สินค้าเปล่านำเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพ ยื่นเอกสารฯ ณ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ชั้น 13 อาคารที่ทำการ การท่าเรือฯ และตู้สินค้าเปล่านำเข้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ยื่นเอกสารฯ ณ กองบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 ท่าเรือแหลมฉบัง (รายละเอียดประกาศปรากฏตาม QR Code) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สารบรรณ ฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า ท่าเรือกรุงเทพ โทร. 0-2269-5817 และธุรการ กองการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง โทร. 038-409-234

เงื่อนไขการขอรับเงินเยียวยาการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า

       1.ต้องเป็นตู้สินค้าเปล่านำเข้าประเทศไทยทางเรือสินค้าโดยผ่านท่าเทียบเรือท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือ-แหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น. และต้องบรรจุสินค้าเพื่อส่งออกจากประเทศไทยที่ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบัง หรือท่าเทียบเรืออนุญาตอื่น ๆ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

       2. ต้องเป็นตู้สินค้าเปล่าที่ไม่มีหนี้ค่าภาระกับการท่าเรือฯ ในช่วงเวลาที่ขอรับเงินเยียวยาฯ

       3. ต้องยื่นคำร้องขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนต่อการท่าเรือฯ ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ หากยื่นคำร้องขอเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับเงินเยียวยาฯ อีกต่อไป

-----------------------------------------------------

TW-headbar